دانشجویان رشته شیمی

وبلاگ دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته شیمی دانشگاه پیام نور گچساران

لیست سر فصل دروس رشته شیمی کاربردی

دروس پیش دانشگاهی.............. واحد

زبان پیش دانشگاهی.................... 2

ریاضی پیش دانشگاهی................. 2

شیمی پیش دانشگاهی................ 2

فیزیک پیش دانشگاهی................. 2

جمع واحد................................ 8

دروس عمومی............................... واحد

اندیشه اسلامی(1)..................... 2

اندیشه اسلامی(2)..................... 2

تاریخ اسلام.............................. 2

انقلاب اسلامی.......................... 2

اخلاق کاربردی........................... 2

تفسیر موضوعی قرآن................... 2

فارسی................................... 3

زبان خارجه................................ 3

تربیت بدنی(1)............................ 1

تربیت بدنی(2)............................ 1

دانش خانواده.............................. 1

جمع واحد................................ 21

دروس پایه.............................. واحد

ریاضی عمومی(1)......................... 4

ریاضی عمومی(2)......................... 4

فیزیک پایه(1)............................... 4

آز فیزیک پایه(1)............................ 1

فیزیک پایه(2)............................... 4

آز فیزیک پایه(2)............................ 1

شیمی عمومی(1)........................ 3

آز شیمی عمومی(1)..................... 1

شیمی عمومی(2)........................ 3

آز شیمی عمومی(2)..................... 1

جمع واحد................................ 26

دروس الزامی مشترک............... واحد

معادلات دیفرانسیل....................... 3

شیمی آلی(1)............................ 3

آز شیمی آلی(1).......................... 1

شیمی آلی(2)............................ 3

آز شیمی آلی(2).......................... 1

شیمی آلی(3)............................. 3

شیمی تجزیه(1)........................... 3

آز شیمی تجزیه(1)........................ 1

شیمی تجزیه(2)........................... 2

آز شیمی تجزیه(2)........................ 2

شیمی تجزیه دستگاهی................. 3

آز شیمی تجزیه دستگاهی.............. 2

شیمی معدنی(1)........................ 3

آز شیمی معدنی(1)...................... 1

شیمی معدنی(2)......................... 4

آز شیمی معدنی(2)...................... 1

شیمی فیزیک(1).......................... 3

آز شیمی فیزیک(1)....................... 1

شیمی فیزیک(2).......................... 3

آز شیمی فیزیک(2)....................... 1

کاربرد طیف سنجی........................ 2

جداسازی و شناسایی................... 3

مبانی کامپیوتر............................ 2

زبان تخصصی شیمی.................... 2

متون علمی شیمی...................... 1

جمع واحد............................... 54

دروس اختصاصی الزامی............ واحد

اصول محاسبات(موازنه).................. 3

شیمی صنعتی(1)....................... 3

شیمی صنعتی(2)....................... 2

آز شیمی صنعتی(2)..................... 2

کارگاه با شیشه گری..................... 1

گرافیک و نقشه خوانی.................. 1

کارآموزی تابستانی،گزارش نویسی و سمینار -

اصول تصفیه آب.......................... 3

خوردگی فلزات........................... 2

جمع واحد............................... 17

دروس اختیاری....................... واحد

شیمی محیط زیست................... 2

مبانی شیمی کوانتوم.................. 3

شیمی و تکنولوژی رنگ................ 3

شیمی و تکنولوژی چرم................ 3

شیمی و تکنولوژی نفت................ 3

شیمی و تکنولوژی پلیمر............... 3

شیمی و تکنولوژی مواد غذایی........ 3

الکترو شیمی صنعتی.................. 3

تمرین و پژوهش......................... 3

شیمی صنایع معدنی................... 3

مبانی شیمی پلیمر..................... 4

کاربرد الکترونیک در شیمی............. 2

آز خوردگی فلزات........................ 1

جمع واحد.............................. 38

دانشجو باید از دروس اختیاری فوق 15 واحد را انتخاب نماید.

تعداد کل واحدها: 133

 

 

 
+ نوشته شده در  جمعه پنجم مهر ۱۳۸۷ساعت 18:9  توسط chimist  |